Logo
 

Regulamin użytkowania strony internetowej

www.zamow.bestdrive.pl

(zwany dalej: „Regulaminem”)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady związane z użytkowaniem i świadczeniem usług za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.zamow.bestdrive.pl.
 2. Strona internetowa www.bestdrive.webshop.pl umożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną przez: Continental z siedzibą w Warszawa 02-284 przy ul. Aleja Krakowska 2A 
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkowników będących konsumentami, jak również przedsiębiorcami w rozumieniu odpowiednio art. 221 oraz art. 431 Kodeksu cywilnego, chyba że odpowiednie postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

§ 2

Definicje

Przez poniższe, pisane wielką literą i użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Strona – strona internetowa o adresie: www.zamow.bestdrive.pl służąca do skorzystania z oferowanych za jej pośrednictwem usług;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług oferowanych za pośrednictwem Strony;
 3. Usługa rezerwacji – bezpłatna usługa oferowana za pośrednictwem strony internetowej: www.zamow.bestdrive.pl polegająca na dokonaniu przez Użytkownika rezerwacji wybranego Produktu poprzez uzupełnienie odpowiedniego Formularza zamówienia i podania wymaganych danych oraz przesłania go do Usługodawcy;
 4. Usług montażu – dodatkowa usługa, płatna zgodnie z cennikiem Serwisu, którą Użytkownik może zarezerwować wraz z Usługą rezerwacji za pośrednictwem Strony, polegająca na dokonaniu montażu zarezerwowanych Produktów przez pracowników Serwisu podczas ich odbioru, w sytuacji podjęcia przez Użytkownika decyzji o zakupie zarezerwowanych Produktów;
 5. Usługi – Usługa rezerwacji i Usługa montażu;
 6. Produkt – wskazana na Stronie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Usług, wybrana do rezerwacji przez Użytkownika za pośrednictwem Strony;
 7. Serwis – wybrany przez Użytkownika sklep stacjonarny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez Usługodawcę, w którym Użytkownik dokonuje odbioru Produktu oraz ewentualnie zakupu Produktu oraz w którym wykonuje się Usługę montażu;
 8. Cena Produktu – należność stanowiąca zapłatę za zarezerwowany za pośrednictwem Strony Produkt, wskazana na Stronie przy dokonywaniu rezerwacji Produktu oraz uiszczana przez Użytkownika w Serwisie przy odbiorze Produktu po podjęciu decyzji o jego zakupie, wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek od towarów i usług (VAT);
 9. Cena Montażu - należność stanowiąca zapłatę za Usługę Montażu wskazana na Stronie przy dokonywaniu rezerwacji Produktu i Usługi Montażu uiszczana przez Użytkownika w Serwisie po podjęciu decyzji o zakupie Produktu i Usługi Montażu;
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia na Usługi, w szczególności poprzez wybór Produktów i wskazanie ich ilości, wybór Serwisu, w którym ma dojść do odebrania Produktów oraz podanie wymaganych danych Użytkownika;
 11. Zamówienie - oświadczenie Użytkownika składane za pomocą Formularza zamówienia, wyrażające wolę skorzystania z Usługi rezerwacji albo Usługi rezerwacji i Usługi montażu;
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.);
 13. Rozporządzenie 2016/679 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

§ 3

 Przedmiot Usług

 1. Strona internetowa: www.zamow.bestdrive.pl służy do rezerwacji przez Użytkownika oferowanych za jej pośrednictwem Produktów poprzez złożenie odpowiedniego Zamówienia.
 2. Zarezerwowane Produkty dostępne są do odbioru wyłącznie w Serwisie wybranym przez Użytkownika podczas uzupełniania Formularza zamówienia. Nie ma możliwości dostawy Produktów do siedziby/miejsca zamieszkania Użytkownika.
 3. W przypadku odbioru rezerwacji i dokonaniu zakupu zarezerwowanych towarów, zapłata Ceny Produktu następuje w tym Serwisie przy odpowiednim, przeznaczonym do tego stanowisku.
 4. Przedmiotem Usługi rezerwacji są wyłącznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, pełnowartościowe Produkty, objęte gwarancją producenta lub importera.
 5. Użytkownik może również dokonać za pośrednictwem Strony rezerwacji Usługi montażu, o czym decyduje Użytkownik podczas składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji oraz wybór jednego z dostępnych terminów realizacji tej usługi. Cena Montażu z tytułu Usługi montażu wynika z cennika Serwisu wybranego przez Użytkownika i uiszczana jest w tym Serwisie przy odpowiednim, przeznaczonym do tego stanowisku. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z zakupu zarezerwowanego Produktu w Serwisie, wówczas nie dochodzi do realizacji Usługi Montażu.
 6. Cenniki prezentowane na Stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie odzwierciedlają aktualnych stanów magazynowych. Wszelkie cenniki są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży z Serwisem, co może nastąpić w tym Serwisie, jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup zarezerwowanych Produktów.

§ 4

 Zamówienia

 1. Składanie Zamówień na Usługi za pośrednictwem Strony możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia na Usługi odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Strony.
 3. Złożenie Zamówienia na Usługi następuje po prawidłowym wypełnieniu Formularza zamówienia i przesłaniu go do Usługodawcy.
 4. Złożenie Zamówienia na Usługi jest równoznaczne tylko i wyłącznie z zarezerwowaniem Produktu.
 5. Użytkownik ma prawo zmodyfikować lub odwołać złożone Zamówienie na Usługi poprzez telefoniczny lub osobisty kontakt z wybranym Serwisem.
 6. Podczas wypełniania Formularza zamówienia Użytkownik ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na Usługę Montażu. Wówczas Użytkownik dokonuje wyboru jednego z oferowanych przez Serwis terminu realizacji Usługi Montażu.
 7. Zamówienia na Usługę rezerwacji realizowane są w kolejności ich składania. O realizacji decyduje numer Zamówienia, który nadawany jest automatycznie wraz ze złożeniem Zamówienia.
 8. Po przesłaniu Formularza zamówienia Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail automatyczne potwierdzenie złożenia Zamówienia.

§ 5

 Czas realizacji Zamówienia

 1. Na czas realizacji Zamówienia składa się czas od złożenia Zamówienia do doręczenia Produktu do wskazanego przez Użytkownika Serwisu.
 2. Przewidywany czas realizacji Zamówienia wskazywany jest w automatycznym potwierdzeniu złożenia Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.
 3. Jeżeli podczas składania Zamówienia Użytkownik decyduje się na skorzystanie z Usługi Montażu, wówczas wybiera on termin realizacji Zamówienia poprzez zaznaczenie spośród dostępnych terminów określonej daty realizacji Zamówienia.
 4. W związku z tym, że w niektórych przypadkach istnieje konieczność zamówienia Produktu z magazynów producentów, czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu i uzależniony jest od terminu dostawy danego Produktu z magazynu producenta. W takich wypadkach Serwis niezwłocznie poinformuje Użytkownika o orientacyjnym czasie realizacji Zamówienia.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Serwisu lub u dostawców Serwisu. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem, Użytkownik jest informowany niezwłocznie o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o dalszym sposobie jego realizacji. Użytkownik może wówczas zdecydować się na częściową realizację Zamówienia lub anulowanie całości Zamówienia.

§ 6

Rozwiązanie Umowy na Usługi

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Usługodawca rozwiązuje umowę o świadczenie Usług poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu zamówienia.

§ 7

Zasady reklamacji

 1. Użytkownik może zgłosić do Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.
 2. W celu reklamowania Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony należy skontaktować się z Usługodawcą, w szczególności w formie:

a) pisemnej na adres: Continental ul. Aleja Krakowska 2A, 02-284 Warszawa

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ,

c) w formie telefonicznej pod numerem telefonu: .

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) informacje i okoliczności dotyczące zaistniałego problemu, w szczególności rodzaj i datę jego wystąpienia;

b) dane kontaktowe Użytkownika.

 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji na Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca tj. Continental z siedzibą w Warszawa 02-284 przy ul. Aleja Krakowska 2A 
 2. Dane osobowe podane w Formularzu zamówienia będą przetwarzane w rozumieniu i zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679 oraz innych właściwych przepisów prawa dotyczących danych osobowych wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczeniu wybranych przez Użytkownika Usług.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych za pośrednictwem Strony i ich wykonania przez Usługodawcę, a ich niepodanie uniemożliwia realizację umowy na Usługi.
 4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do udostępnionych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług oraz okres przysługiwania uprawnień lub roszczeń związanych z Usługami, w tym przez okres ewentualnego postępowania sądowego dotyczącego Usług.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą podmioty dokonujące w imieniu Usługodawcy przetwarzania danych osobowych w zakresie ich gromadzenia i przechowywania, w szczególności firmy informatyczne udostępniające zaplecze techniczne niezbędne do funkcjonowania Strony.
 8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisie art. 28 Rozporządzenia 2016/679 w drodze umowy zawartej na piśmie.
 9. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia Rozporządzenia 2016/679.

§ 9

 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na Stronie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. Szczegółowe czynności związane z realizacja Usług za pośrednictwem Strony, niewymienione powyżej są opisane w odpowiednich miejscach na Stronie i stanowią integralną cześć Regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 5. a)  problemy w funkcjonowaniu Strony, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

  b)  przerwy w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,

  c)  brak możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem z przyczyn leżących po stronie tego Użytkownika (np. na skutek podania przez Użytkownika błędnych danych osobowych).

 6. Korzystanie ze Strony uwarunkowane jest spełnieniem poniższych wymagań technicznych:
 7. a)  dostęp do sieci Internet min. 2 Mbit;

  b)  system operacyjny MS WINDOWS 7 / 8 / 10;

  c)  dostęp do jednej z przeglądarek:

  • MS Internet Explorer ver. 10, 11;
  • Chrome (ver. 60.0 lub wyższa);
  • Firefox (ver. 54.0 lub wyższa)

  d)  rozdzielczość ekranu: 1280 x 800 lub wyższa;

  e)  pamięć operacyjna zależna od wymagań przeglądarki internetowej.

 8. Użytkownika jako usługobiorcy obowiązuje zakaz dostarczania informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 10. W przypadku powstania sporu związanych z Usługami, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.